MärkesDemos verksamhetspolicy

MärkesDemo ska stå för en känd, hög och jämn kvalitet till alla kunder, som leder till rekommendationer och återkommande köp. Vi ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling i den omfattning som vi har kunskap och resurser till och se till att miljö- och kvalitetsfrågor inkluderas i vår övergripande affärsstrategi.

För att förverkliga detta behöver vi:

  • Demontera och dränera på ett miljösäkert sätt genom förebygga föroreningar och energieffektivisera verksamheten samt att se till att farligt avfall tas om hand på rätt sätt, att fler delar återanvänds och att en större andel material återvinns.
  • Leverera delar som motsvarar nya delars prestanda med hög leveranssäkerhet och stor kundnöjdhet
  • Ställa krav på leverantörer och entreprenörer som kan påverka vår miljöprestanda och/eller kvaliteten på våra produkter och tjänster samt välja miljömärkta produkter i den mån det är möjligt
  • Ha kunskap och insikt i att vi följer lagstiftning och andra bindande krav som ställs av kunder, samhälle och andra intressenter som är väsentliga för vår verksamhet
  • Ha personal med tillräckligt hög kompetens för det arbete som utförs och som ständigt stimuleras till kompetensutveckling
  • Ha en ledning och personal vars arbete präglas av strävan efter ständiga förbättringar av ledningssystemet vilket också leder till en bättre miljöprestanda